onsdag, juni 08, 2005

Steen får mothugg av jurist: ”Anitra Steen uppmanar till lagbrott”

Några dagar efter Steens inlägg på DN:s debattsida kom en replik från Ola Wiklund, advokat och docent i EU-rätt: ”Genom att beslagta vin, öl och sprit inköpt på internet kränker staten (tull och polis) enskildas EG-rättigheter och åsidosätter grundläggande rättssäkerhetsprinciper.” ... ”Högsta domstolen har dessutom ansett att det föreligger sådana tvivel om alkohollagens förbud att beställa alkohol över internet att man känt sig tvungen att vända sig till EG-domstolen för att få klarhet i frågan om alkohollagens laglighet.” ... ”Att mot denna bakgrund hävda att svenska dagstidningar uppmanar till lagbrott är befängt. Det är i stället staten som begår lagbrott! En grundläggande rättsprincip i varje rättsstat är ju att staten inte får tillämpa strafflag eller tillgripa straffrättsliga tvångsmedel mot en enskild medborgare om det finns tvivel om rättsgrundens giltighet: Inget straff utan lag!” ... ”Anitra Steens hätska utspel är inget annat än ett försök att politisera juridiken. Hon uppmanar myndigheter och domstolar att bryta mot rättsprinciper och bedriva alkoholpolitik.” Och på slutet tar han till storsläggan och anser att Steen gör sig skyldig till maktmissbruk.

Läs båda inläggen och tyck till själv:
- - Anitra Steens inlägg i DN
- - Ola Wiklunds inlägg i DN

Anitra Steen VD Systembolaget, angriper kvällstidningarna i DN

Anitra Steen skrev 28 maj i Dagens Nyheter en debattartikel med rubriken "Uppmuntran till lagbrott i journalistik om alkohol". Hon angriper kvällstidningarna, och speciellt Aftonbladet, för att de skriver att man nu kan lagligt köpa vin på internet. ”I klartext är detta en uppmuntran till lagbrott mot svensk lag och mot EG:s skattelagstiftning. [...] Men medierna bör väl även känna någon form av ansvar?” ... ”När en dom överklagas måste man vänta och se vad den högre domstolen kommer fram till för att veta hur lagen ska tolkas i det aktuella fallet.” med en referens till en av domarna i saken som överklagats. Olika domstolar har dömt olika: i ett fall har man dömt till förmån för den som har köpt vin över internet, med hänsyn till frihandeln inom EU, i ett annat fall har en annan domstol dömt till förmån för Staten som hävdar att det är olagligt. Dagsläget är, som Steen faktiskt skriver ”Högsta domstolen [har] vänt sig till EG-domstolen för att få ett förhandsbesked som vägledning för sitt avgörande.” Steen skriver vidare ”Att, som man gör på en del kvällstidningar, på egen hand besluta sig för att den ena av de lägre domstolarnas tolkning är rätt, trots att en annan domstol dömt annorlunda och saken inte har prövats slutgiltigt, är fel.”

Men det hela är ju faktiskt ganska ironiskt. Anitra Steen är ju VD för det företag som under hennes ledning råkat in i Sveriges största mutskandal någonsin. Att angripa andra med argument om moral och etik kan ju då vara lite udda. I just muthärvan gick ju dessutom Systembolaget tillväga på det sättet att man raskt avskedade alla de som var misstänkta för mutor (utan fackliga protester såvitt jag vet) – långt innan någon domstol fått pröva ifall de verkligen var skyldiga till mutbrott eller helt oskyldiga. Att sedan argumentera på det sättet som Steen gör får en att undra var logiken och konsekvensen är – i ena fallet måste man vänta på ett överklagande på en friande dom, i andra fallet dömer man eventuellt oskyldiga personer innan saken ens prövats i domstol. Underligt...

Läs Anitra Steens artikel i DN här