onsdag, juni 08, 2005

Steen får mothugg av jurist: ”Anitra Steen uppmanar till lagbrott”

Några dagar efter Steens inlägg på DN:s debattsida kom en replik från Ola Wiklund, advokat och docent i EU-rätt: ”Genom att beslagta vin, öl och sprit inköpt på internet kränker staten (tull och polis) enskildas EG-rättigheter och åsidosätter grundläggande rättssäkerhetsprinciper.” ... ”Högsta domstolen har dessutom ansett att det föreligger sådana tvivel om alkohollagens förbud att beställa alkohol över internet att man känt sig tvungen att vända sig till EG-domstolen för att få klarhet i frågan om alkohollagens laglighet.” ... ”Att mot denna bakgrund hävda att svenska dagstidningar uppmanar till lagbrott är befängt. Det är i stället staten som begår lagbrott! En grundläggande rättsprincip i varje rättsstat är ju att staten inte får tillämpa strafflag eller tillgripa straffrättsliga tvångsmedel mot en enskild medborgare om det finns tvivel om rättsgrundens giltighet: Inget straff utan lag!” ... ”Anitra Steens hätska utspel är inget annat än ett försök att politisera juridiken. Hon uppmanar myndigheter och domstolar att bryta mot rättsprinciper och bedriva alkoholpolitik.” Och på slutet tar han till storsläggan och anser att Steen gör sig skyldig till maktmissbruk.

Läs båda inläggen och tyck till själv:
- - Anitra Steens inlägg i DN
- - Ola Wiklunds inlägg i DN

Inga kommentarer: