onsdag, januari 24, 2007

Systembolagets sanktioner mot Vin & Sprit - DEL 3

:::::

Denna artikel har flyttat hit:

http://www.bkwine.com/sv/debatt/systembolagets-sanktioner-mot-vin-sprit-del-3/

Klicka på länken för att läsa den på BKWine Magazine!

:::::

1 kommentar:

Per & Britt sa...

[V&S VIN & SPRITS PRESSMEDDELANDE, DELAR AV]

Uttalande från Vin & Sprit med anledning av att Svea Hovrätt behandlar V&S ansökan om så kallad säkerhetsåtgärd

Systembolaget avser att ta bort vissa av V&S produkter från sortimentet, s.k. partiell hävning, eftersom Systembolaget anser att V&S brutit mot leverantörsavtalet. Det urval av produkter som skall tas bort görs godtyckligt av Systembolaget.

Systembolaget hävdar att V&S har gjort sig skyldigt till avtalsbrott, eftersom nio medarbetare hos V&S har åtalats för bestickning av butikschefer hos Systembolaget. Att det påstådda kontraktsbrottet förutsätter Systembolagets medverkan har inte påverkat Systembolagets bedömning. Enligt Systembolagets bedömning kan bolaget utfärda ekonomiskt straff mot V&S. Straffet utmäts i enlighet med ett sanktionssystem som Systembolagets självt har utvecklat. V&S har motsatt sig straffet.

V&S vill att frågan om sanktionen ska prövas i ett skiljeförfarande för att klargöra om Systembolaget har rätt att ensidigt avlista ett antal av V&S produkter på grund av påstått avtalsbrott. Systembolaget har valt att inte invänta skiljedom, utan har redan kontaktat V&S samarbetspartners för att avlista ett antal produkter från V&S sortiment. Bland de produkter som Systembolaget vill avlista finns produkter från en av de leverantörer som valt att arbeta med V&S på nordisk basis. Denna leverantör har valt V&S för att effektivisera sitt nordiska varuflöde och tvingas nu mot sin vilja byta distribution för en av sina produkter i Sverige.
Detta förfarande medför omedelbar och irreparabel ekonomisk skada för V&S. Tillåts Systembolaget att fullfölja sina planer riskerar V&S skada att uppgå till niosiffriga belopp.

För att hindra Systembolaget från att genomföra den planerade avlistningen innan skiljedom föreligger, har V&S till Svea Hovrätt ansökt om s.k. säkerhetsåtgärd. Om säkerhetsåtgärd beviljas är Systembolaget förhindrat att genomföra avlistningen innan skiljedom meddelats.
V&S begär s.k. säkerhetsåtgärd eftersom Systembolaget ensidigt har infört inköpsvillkor som inte accepterats av V&S. Systembolaget valde att inte fullfölja förhandlingarna om ett gemensamt avtal för hela branschen när det var aktuellt för några år sedan. V&S har alltså inte skrivit på det avtal som Systembolaget hänvisar till.

V&S begäran om skiljedom för att lösa tvisten är helt i enlighet med Systembolagets ensidiga avtal. Trots detta avser Systembolaget att föregripa skiljedomen. Genom skiljedomen vill V&S få prövat om Systembolaget som monopol har rätt att ensidigt införa avtalsklausuler och sanktionsmodeller. Ett skiljedomsförfarande kan bidra till att klargöra de olika parternas roller på den svenska monopolmarknaden.

V&S anser att det straff som Systembolaget utdömer i form av avlistning, inte har någon koppling till det hävdade ”övertrampet” och är oproportionerligt i förhållande till detta. Därtill begicks de handlingar som Systembolaget hänvisar till under åren 2001-2003, dvs innan Systembolaget införde sitt ensidiga avtal med sanktionsmöjligheter.

Vid en partiell hävning straffas V&S som företag, trots att företaget inte är åtalat. Systembolaget kollektiviserar därmed skulden trots att ingen, ej heller Systembolaget, hävdar att ledningen för V&S på något sätt varit inblandad de påstådda bestickningarna. V&S vill också framhålla att ingen är dömd i detta fall och att frågan om avtalsbrott ännu inte har kunnat prövas av rättslig instans.

V&S anser att Systembolaget bör avvakta att genomföra en eventuell avlistning av produkter innan skiljedom föreligger. Ett sådant förfarande har Systembolaget inget att förlora på.

Närmare upplysningar.....

V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i 10 länder och en världsomspännande distribution på ca 125 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens tredje största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2005 var 9,8 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 500.

[SLUT]