söndag, augusti 14, 2005

Monopolet avskaffas: Bättre service och större urval, 1,2 miljarder kronor extra till staten – enligt expertrapport beställd av staten

Ontario har idag ett monopol liknande det i Sverige (kontrollerat av Liquor Control Board of Ontario - LCBO). På uppdrag av myndigheterna har en expertpanel just gjort en utredning om monopolets framtid och dragit slutsatsen att i stort sett alla skulle dra fördelar av att monopolet upphörde. Så här sriver ordföranden i expertgruppen, John Lacey, i inledningen till rapporten som levererades i juli i år:

”Dagens system är oflexibelt och det finns många anomalier och orättvisor. Om vi skulle skapa ett system från början idag så skulle ingen skapa något som liknar det vi har.
... Det uppdrag som vi fick bestod i att utreda om det alkoholdryckessytem vi har ger mesta möjlig nytta och fördelar till Ontarios befolkning. Det gör det inte. Statens övergripande målsättning är idag samma som 1927 – att minska riskerna för skador orsakade av alkoholdrycker.
... Vår slutsats: om vi vill försäkra oss om att ha ett system för försäljning och användande av alkoholdrycker som tar sitt social ansvar är det inte nödvändigt för staten att själv äga och driva detaljist- och grossitsförsäljning. I 21:a århundradet kan staten värna om allmänhetens väl minst lika bra, om inte bättre, med moderna regelsystem, som till exempel prispolitik och aktiva åtgärder
... Monopol blockera ekonomiska mervärden och en marknad utan konkurrens undertrycker innovation och värdeskapande, vilket resulterar i att inkomster blir ”lämnade för vinden”. Vi anser att detta mervärde och dessa inkomster, som vi uppskattar till mer än $200 miljoner (1,25 mdr SEK) per år, borde komma medborgarna i Ontario tillgodo.
... Vi är helt eniga i vår rekommendation att staten bör skapa en reglerad marknad, öppen för konkurrens, vilket skulle utöka utvecklingsmöjligheterna för producenter, skulle öka konsumenternas valmöjlighet och service, befria staten från den kommersiella risk man löper idag och inbringa ökade intäkter till staten – allt under det att det sociala ansvaret står fast skyddat.
... Vi uppskattar, lågt räknat, att, efter en övergångsperiod, denna plan skulle inbringa till staten ytterligare inkomster på $200 miljoner jämfört med de intäkter staten idag får från alkoholdryckssystemet.
... Efter 78 år är det hög tid att göra något.
... Jag avslutar med vad jag anser är skulle bli resultatet av våra rekommendationer:
- 1.- Konsumenterna skulle få bättre service och större urval/valmöjligheter och skulle åtnjuta fördelar av en konkurrensutsatt detaljistmarknad,
- 2.- Staten skulle befria sig från den investeringsrisk man idag löper och skulle öka sina inkomster,
- 3.- Ontario skulle även fortsättningsvis dra fördelarna av en socialt ansvarsfull politik på området, och
- 4.- De idag existerande kommersiella orättvisorna skulle i allt väsentligt ha blivit åtgärdade.
(undertecknat)
John Lacey, ordförande”

Du hittar hela rapporten här: http://www.beveragealcoholreview.on.ca/

Vad tycker du?

Inga kommentarer: